วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์

 


 

 

ปรัชญาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
“ทักษะวิชาชีพช่างกลโรงงาน สู่จิตอาสา”
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พัฒนาผู้เรียนให้พอเพียง และค้นคว้าความรู้ เข้าสู่มาตรฐาน มุ่งเน้นการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1.
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เคารพกฎระเบียบของวิทยาลัย เคารพกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่น
2.
เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขา
4.
ร่วมมือกับศิษย์เก่าและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
5.
ส่งเสริมให้ครูเพิ่มทักษะการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัย เพื่อก้าวสู่ "ครูมืออาชีพ"