Mechanic Teachers PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๑๐ น.
ชื่อ:นายสุชิน  น้ำจันทร์
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่:หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
มือถือ:089–8821293


ชื่อ:นายกอบเกียรติ  สง่าสงเคราะห์
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:รองหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
มือถือ:086-5513487


 

ชื่อ:นายไชยา  ปุ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:วิชาการ
มือถือ:089-6116110

 

ชื่อ:นายพิษณุ  ทรัพย์วัฒนานนท์
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:ปกครองประจำแผนก
มือถือ:081-8892657

ชื่อ:นายนิวัฒน์  ศรีษะภูมิ
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่:อาคารสถานที่
มือถือ:086-5046877

ชื่อ:ร.ท.ทองใบ  สมพิทักษ์
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:ประสาสัมพันธ์
มือถือ:083-9636188

ชื่อ:นายอนุรักษ์  ไทยสนธิ
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:ผู้ประสานงาน(ทวิภาคี)
มือถือ:081-8564838

ชื่อ:นายมานพ  เสาะแสวง
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:พัสดุ
มือถือ:089-8989952

 


 

ชื่อ:นายปรีชา  เหล่ากอดี
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หน้าที่:-
มือถือ:089-9227190

ชื่อ:นายพัชรพงษ์  หวานมาก
ตำแหน่ง:ครูพิเศษสอน
หน้าที่:แนะแนว
มือถือ:085-7045909

ขื่อ:นายอุเทน  ขิงเพชร
ตำแหน่ง:ครูพิเศษสอน
หน้าที่:พัสดุ
มือถือ:089-1718576

ชื่อ:นายวิน  ดอกสุทัสน์
ตำแหน่ง:ครูพิเศษสอน
หน้าที่:งานแนะแนว
มือถือ:089-1718576

 

 
ชื่อ:นายมนตรี  ชูเชิด
ตำแหน่ง:ครูพิเศษสอน
หน้าที่:อาคารสถานที่
มือถือ:085-5170461

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2