ประวัติแผนกวิชาช่างกลโรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
ประว้ติแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

         

            แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี   พ.ศ.2519    โดยสภาพเดิมเป็นโรงฝึกงาน ขนาด 12.00  x  40.00 ตาราง

เมตร ปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น 29.00 x 50.00 ตารางเมตรทิศเหนือติดกับแท่นประทับองค์พระวิษณุกรรม ทิศใต้ติดกับวัดพระรูป ทิศ

ตะวันออก ติดกับแผนกวิชาช่างเชื่อม   มีนายยรรยง  โอภากุล  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นและนายสมเกียรติ รุ่งเรือง

เป็นอาจารย์เป็นท่านแรกปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตต่อมา

 

 

พ.ศ. 2520    นายสัมพันธ์  ขุมทรัพย์  เป็นท่านที่ 2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งและได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาช่างกล   

                    โรงงานรุ่นแรก  จำนวน 3 ห้อง แบ่งเป็นรอบเช้า 2 ห้อง และรอบบ่าย 1 ห้อง   

 

พ.ศ. 2521    มีอาจารย์ประจำแผนกช่างกลโรงงานเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ

                    1. นายพัฒนา สุรพงศานุรักษ์ ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง

                     2. นายญาณพินิจ   วชิรสุรงค์  ย้ายไปปี  พ.ศ.2523

                     3. นายภาราไดย์   ลดาวัลย์    ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง

 

พ.ศ. 2522     เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี และมีอาจารย์เพิ่มอีก 3 ท่าน คือ

                     1. นายสำราญ   ทองรอง   ถึงแก่กรรม ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

                     2. นายจักรกฤษณ์   วงษ์สิทธิ์     ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง

                     3. นายเฉลียว   สุขพานิช      ย้ายไปปี พ.ศ.2527  

 

พ.ศ. 2524     เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และเปลี่ยนระบบการเรียน

                     แบบรอบเช้า – บ่าย   เป็นแบบกลุ่มเรียน มีอาจารย์เพิ่มอีก 5 ท่าน คือ

                     1. นายโกเมศ   สุขเรือน            เกษียณอายุราชการ

                     2. นายเทอดธรรม   ปรักมานนท์     ย้ายไปปี  พ.ศ.2534  

                     3. นายสัมพันธ์   เอี่ยมจ้อย     ย้ายไปปี พ.ศ.2541

                     4. นายไชยยุทธ   หวานมาก     ลาออกปี พ.ศ.2539และกลับมาเป็นอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน

                     5. อาสาสมัครชาวเยอรมัน คือ มิสเตอร์ยอร์ค   กีซี่

 

พ.ศ. 2526      มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ    นายพิษณุ   ทรัพย์วัฒนานนท์

 

พ.ศ. 2527     มีอาจารย์เพิ่มอีก 2 ท่าน คือ

                        1. นายไชยา   ปุ่นสุวรรณ

                     2. นายประภาษ   นิ่มนุช    ย้ายไปปี พ.ศ.2531  

 

พ.ศ. 2531     มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายนิวัฒน์   ศรีษะภูมิ

 

พ.ศ. 2532     มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายเสริมเกียรติ  จันทร์ตรีย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ปัจจุบันลาออก

 

พ.ศ. 2534     มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายทองใบ   สมพิทักษ์ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

 

พ.ศ. 2536     เปิดการสอนระดับ  ปวส.  เทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล โดยรับนักศึกษาที่จบ

                     การศึกษาระดับ    ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

พ.ศ. 2538      มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายสุชิน   น้ำจันทร์ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา

 

พ.ศ. 2539      มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายอนุรักษ์   ไทยสนธิ

 

พ.ศ. 2540      อาจารย์กอบเกียรติ  สง่าสงเคราะห์   ย้ายมาจากแผนกเทคนิคพื้นฐาน (เทคนิคสุพรรณ)

 

พ.ศ. 2543      เปิดการสอนระดับ  ปวส. เทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะโดยรับนักศึกษาที่จบ

                      การศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

พ.ศ. 2544      มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายอุเทน   ขิงเพชร

 

พ.ศ. 2546      มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายประเชิญ   โพธิ์หอม      

                      1. รับนักศึกษาที่จบชั้น  ม.3 เข้าศึกษาระดับ  ปวช.  ระบบทวิภาคี       

                      2. รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เข้าศึกษาระดับปวส. เทคนิคการผลิต      

                           สาขางานเครื่องมือกลและสาขางานแม่พิมพ์โลหะ  

 

พ.ศ. 2547       มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายมานพ   เสาะแสวง

 

พ.ศ. 2553       มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายวิน   ดอกสุทัศน์     

 

พ.ศ. 2554       มีอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายปรีชา  เหล่ากอดี      

 

ปัจจุบัน            มีบุคลากรประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานทั้งสิ้น  13  คน